Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

Black Tiger Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27

Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji transakcji nabycia przez Inwestora wskazanego instrumentu inwestycyjnego oraz odpowiedzi na kontakt przy użyciu formularza kontaktowego. Odpowiedź na kontakt  obejmuję: adres poczty elektronicznej oraz w zależności od składni adresu inne informacje, które mogą z niego wynikać (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia). Informacje pozyskane na dalszym etapie obejmują dane niezbędne do realizacji transakcji nabycia przez Inwestora wskazanego instrumentu inwestycyjnego (formularz zapytania).

 

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Black Tiger Investments sp. z o.o. dane mogą być przekazywane dalej wyłącznie w celu realizacji funkcji nabywanego instrumentu inwestycyjnego, w szczególności zaś przekazane mogą być do Administratora Zastawu oraz podmiotu prowadzącego depozyt notarialny.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji dalszego procesu nabywania instrumentu inwestycyjnego oraz otrzymywania innych informacji tym związanych.

Masz prawo do żądania od Black Tiger Investments sp. z o.o dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji dalszego procesu nabywania instrumentu inwestycyjnego, oraz brakiem otrzymywania innych informacji tym związanych. Informujemy, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania kolejnych ofert instrumentu inwestycyjnego,

Po nabyciu instrumentu inwestycyjnego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w okresie jego trwania oraz możliwego okresu późniejszego, o ile wiąże wiążę się on z realizacją praw z instrumentu inwestycyjnego lub prawa pochodnego, w tym prawa wynikającego z zastawu. W tym okresie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z tym, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Administratorem Danych Osobowych info@kwitdochodowy.com

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.

 

WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.